مزایا :

پایین ترین نرخ مالیات

گرفتن کارت اقامت برای تمام اعضا

شرایط :

حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰ یورو

دارا بودن یک طرح اقتصادی

البته برای طرح اقتصادی ، شرکت مجارستان به موکل کمک می کند ولی محدوده و کار شرکت باید مشخص باشد .

مدارک مورد نیاز :

پاسپورت ها

شناسنامه مادر یا مشخصات کامل مادر

محدوده اختیارات شرکت (ضمیمه اختیارات شرکت )

مخارج :

۱۵۹۰ یورو هزینه ثبت شرکت

۲۰۰۰ یورو هزینه کارهای اقامت

۴۹۰ یورو هزینه دفتر مجازی

۵۹۰ یورو هزینه خدمات